برچسب: زنگ بیدار شدن از خواب

رژیم فرانسوی

رژیم فرانسوی

رژیم غذاییمدیر پیشگیری
کشیدن به روشی درست حفظ وضعیت مناسب بدن در حالت های مختلف (نشستن، راه رفتن، دراز کشیدن و ... ) این رژیم غذایی ۴ مرحله اصلی دارد: زنگ بیدار شدن از خواب: به مدت ۳ هفته هر چیزی را که می خورید یادداشت کنید تا مشخص شود که چه چیزهایی را باید حذف و چه چیزهایی را...